O nás

Charakteristika  Materskej školy  Dolná Tižina

Materská škola v Dolnej Tižine sa nachádza vo veľmi peknom prostredí. V roku 2016 prebehla celková rekonštrukcia materskej školy.  V jedno- poschodovej budove sú dve triedy.

trieda – Usiloívní mravčekovia : 23 detí, 2. Trieda – Usilovné včielky: 26 detí. Na prízemí je trieda, ktorú navštevujú 3 a pol – 4 ročné deti. Okrem triedy sa na prízemí nachádza aj spálňa a kuchyňa,  kde sa vydáva strava pre deti. Na poschodí sa nachádza 2. trieda ktorú navštevujú 4 – 6 roč. deti, telocvičňa a kancelária riaditeľky a učiteliek.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,   telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti   a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie    vzdelávanie, pripravuje    na    život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Rozšírili sme prácu s počítačom o nové edukačné softvery, čím sa snažíme zdokonaľovať zručnosť detí o informačno- komunikačné technológie, využívame včielku  Bee- bot.  Do výchovno – vzdelávacieho procesu sa snažíme aplikovať interaktívnu tabuľu.

Súčasný stav materiálno – technických podmienok je dobrý.

Zameranie Materskej školy Dolná Tižina

Názov vzdelávacieho programu „ Materská škola pre zvedavé deti “,  obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno – vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať svet a prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť, umožňovať deťom čo najviac sa nechať unášať krásou prírody a nie ich iba poučovať o problémoch civilizácie, neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale podnecovať myslenie a vyvolávať nové  spôsoby riešenia.                 

Zameranie materskej školy vychádza z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Keďže  je MŠ umiestnená mimo dopravných komunikácií je ideálnym športovo – rekreačným miestom pre deti. Cieľom je, že si dieťa vytvára emocionálne bohatý vzťah k prírode, prebúdza environmentálne cítenie, poznáva svet a prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť, získava a prehlbuje poznatky z pozorovania prírody. Využívame metódy pozorovania, pokusy, zážitkové učenie…Poznávaním prírodného a kultúrneho prostredia nášho kraja s využitím zážitkového učenia chceme vytvárať povedomie o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí a národe, budovať u detí pozitívne postoje a kladný citový vzťah k nášmu regiónu. 

Naša obec je bohatá aj z kultúrno – historického hradiska.  Naša profilácia je  obohatená aj o zameranie na  regionálnu a tradičnú ľudovú kultúru. Jej cieľom je, že dieťa si utvára a rozvíja národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti, cez piesne, tance,  zvyky, nárečia, kroje, ktoré sa deti učia pomenovať,  prostredníctvom zážitkového učenia, priamou ukážkou pri práci s remeselníkmi…. Výchova a vzdelávanie je obohatená o regionálne prvky a tak deti hľadajú a nachádzajú krásu, ktorú prezentujú na spoločenských kultúrnych podujatiach.  Uvedené ciele sú rozpracované v  ŠkVP.

V školskom roku 2019/2020 budeme pracovať podľa Štátneho vzdelávacieho  programu na základe ktorého sme si vypracovali vlastný Školský vzdelávací program

„Materská škola pre zvedavé deti “.

Organizácia vyučovania

Materská škola je v prevádzke  od  6.45 – 16.00 hod. Prevádzka  je schválená zriaďovateľom.

Späť