Krúžková činnosť

Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke MŠ plán činnosti. Krúžková činnosť sa bude realizovať na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. V tomto školskom roku v našej MŠ plánujeme zrealizovať krúžky „Anglický krúžok“, „Hudobno–pohybový krúžok“ a novým krúžkom bude environmentálny krúžok.  Krúžky  sa budú realizovať v popoludňajších hodinách  1 krát do týždňa.

Anglický krúžok prebieha na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu rodiča dieťaťa. Deti v našej MŠ s anglickým jazykom oboznamuje učiteľka MŠ na 1. poschodí, podľa metodického materiálu. Rodičia sú informovaní s obsahom tém a slovnej zásoby prostredníctvom informačnej tabule. 2 –krát v školskom roku deti pripravia program pre rodičov, kde predvedú, čo sa naučili.
Organizácia prebieha  v čase od 16.00do 16.45 hod. v utorok.
Pani učiteľka má k dispozícií všetok grafický materiál, audiovizuálne a iné učebné pomôcky. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka. Pitný režim je zabezpečený pre deti.

Hudobno-pohybový  krúžok prebieha na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu rodiča dieťaťa. Krúžok vedie pani riaditeľka materskej školy v priestoroch telocvične 2. triedy, dbá na hlasové rozcvičenie, pohybové rozcvičenie v spojitosti s metodickým materiálom.
Organizácia prebieha v čase od 15.30 do 16.15 vo štvrtok.
Pani riaditeľka dbá na zásady, metodické pokyny pri precvičovaní a učení ľudového tanca, i spevu. Zachováva ľudové tradície v obci prostredníctvom spracovania choreografie a prezentácie ľudových tradícií v obci,  na hodových slávnostiach, v okolitých obciach, ale hlavne na besiedkach v MŠ.
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka i za dodržiavanie pitného režimu u detí.

Environmentálny krúžok  prebieha na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu rodiča dieťaťa. Krúžok vedie pani učiteľka  materskej školy v priestoroch  2. triedy. Cieľom je pozrieť sa na prírodu, ktorá nás potrebuje už od detstva. Poznať jej rozmanitosť, pestrosť a krásu. Prebúdzať u detí vzťah k prírode cez aktivity.
Organizácia prebieha v čase od 15.30 do 16.15 v stredu.
Pani učiteľka dbá na zásady, metodické pokyny pri realizácií krúžku. Deti budú spoznávať okolitú prírodu na vychádzke, zážitkovým učením, bádaním, pozorovaním… Spoznávať život od semienka k rastlinke a tak spoločne vidieť krásu nového života. Pestovať u detí starostlivosť o našu skalku na školskom dvore, pestovať  kvety, bylinky… Spoznávať svet vtákov, zvierat. Budú si viesť turistický kalendár – kresbou , ktorý si v závere krúžku vyhodnotia.
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka i za dodržiavanie pitného režimu u detí.

Späť