Krúžková činnosť

Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovední kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke MŠ plán činnosti. Krúžková činnosť sa bude realizovať na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. V tomto školskom roku v našej MŠ plánujeme zrealizovať krúžky „Anglický krúžok“, „Hudobno–pohybový krúžok“ a novým krúžkom bude environmentálny krúžok. Krúžky sa budú realizovať v popoludňajších hodinách 1 krát do týždňa.

Anglický krúžok prebieha na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu
rodiča dieťaťa. Deti v našej MŠ s anglickým jazykom oboznamuje učiteľka MŠ na 1.
poschodí, podľa metodického materiálu. Rodičia sú informovaní s obsahom tém a slovnej
zásoby prostredníctvom informačnej tabule. 2 –krát v školskom roku deti pripravia program
pre rodičov, kde predvedú, čo sa naučili.
Organizácia prebieha v čase od 16.00do 16.45 hod. v utorok.
Pani učiteľka má k dispozícií všetok grafický materiál, audiovizuálne a iné učebné pomôcky.
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka. Pitný režim je zabezpečený
pre deti.

Hudobno-pohybový krúžok prebieha na základe informovaného súhlasu zákonného
zástupcu rodiča dieťaťa. Krúžok vedie pani riaditeľka materskej školy v priestoroch
telocvične 2. triedy, dbá na hlasové rozcvičenie, pohybové rozcvičenie v spojitosti
s metodickým materiálom.
Organizácia prebieha v čase od 15.30 do 16.15 vo štvrtok.
Pani riaditeľka dbá na zásady, metodické pokyny pri precvičovaní a učení ľudového tanca, i
spevu. Zachováva ľudové tradície v obci prostredníctvom spracovania choreografie
a prezentácie ľudových tradícií v obci, na hodových slávnostiach, v okolitých obciach, ale
hlavne na besiedkach v MŠ.
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka i za dodržiavanie pitného
režimu u detí.

Environmentálny krúžok prebieha na základe informovaného súhlasu zákonného
zástupcu rodiča dieťaťa. Krúžok vedie pani učiteľka materskej školy v priestoroch 2. triedy.
Cieľom je pozrieť sa na prírodu, ktorá nás potrebuje už od detstva. Poznať jej rozmanitosť,
pestrosť a krásu. Prebúdzať u detí vzťah k prírode cez aktivity.
Organizácia prebieha v čase od 15.30 do 16.15 v stredu.
Pani učiteľka dbá na zásady, metodické pokyny pri realizácií krúžku. Deti budú spoznávať
okolitú prírodu na vychádzke, zážitkovým učením, bádaním, pozorovaním… Spoznávať život
od semienka k rastlinke a tak spoločne vidieť krásu nového života. Pestovať u detí
starostlivosť o našu skalku na školskom dvore, pestovať kvety, bylinky… Spoznávať svet
vtákov, zvierat. Budú si viesť turistický kalendár – kresbou , ktorý si v závere krúžku
vyhodnotia.
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka i za dodržiavanie pitného
režimu u detí.

Späť