Poplatky v Materskej škole Dolná Tižina

Obec Dolná Tižina v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z., určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 12 €, ktorý uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Poplatok sa uhrádza riaditeľke materskej školy v hotovosti.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

  • ak zákonný zástupca predloží zriaďovateľovi rozhodnutie o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, zriaďovateľ mu odpustí príspevok od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predložil rozhodnutie o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky,   
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad          o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, ktorý predloží zriaďovateľovi,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin.

Poplatok za stravu

Viď. Školská jedáleň
Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a po ukončení mesiaca je vyúčtovaný skutočný počet dní, v ktorých sa dieťa stravovalo. Preplatok za neodstravované dni je odrátaný v nasledujúcej platbe. 
Odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 7.50 hodiny v deň neprítomnosti dieťaťa na telefónnom čísle 041/5995 191, alebo zavolať do materskej školy 041/5995 075.
Rodič môže prevziať do obedára dennú stravu dieťaťa iba v prvý deň jeho neprítomnosti. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa odoberá.

Ostatné poplatky 
Rodičovské združenie pri materskej škole na svojom prvom zasadnutí v školskom roku 2019/2020 –  dňa 11.09.2019 schválilo nasledovné poplatky:
triedny fond mesačný dobrovoľný príspevok vo výške 5 €
  na skvalitnenie materiálneho zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole, ktorý sa bude vyberať polročne. Poplatok budú vyberať pani učiteľky na triedach.

Príspevok zahŕňa poplatky, za hračky, knihy, didaktické pomôcky, edukačný materiál, výtvarný, pracovný a iný spotrebný materiál. Taktiež sa používa na zariadenie tried, nákup mikulášskych balíčkov, karnevalových sladkostí,  na realizáciu aktivít spojených s činnosťami potrebnými pri plnení strategických cieľov.

Ostatné poplatky platia rodičia len po vzájomnej dohode na rodičovskom združení podľa množstva a druhu konkrétnych aktivít, na ktoré sa platí vstupné (napr. fotenie detí, výlety, objednávanie kníh a pod.).

Poplatok ZRŠ:
Rodičovské združenie pri materskej škole na svojom prvom zasadnutí v školskom roku 2019/2020 –  dňa 11.09.2019 schválilo 30€ poplatok ZRŠ na daný školský rok.

O všetkých poplatkoch v hotovosti informuje rodičov na rodičovskom združení zvolený pokladník z radov rodičov, ktorý predloží písomné vyúčtovanie o tom, na čo boli finančné prostriedky použité.

Poplatok za pracovné zošity
Zákonný zástupca prispieva sumou tak, ako je oboznámený na ZRŠ. Pracovné listy objednáva materská škola. V triede usilovní mravčekovia je suma odlišná ako v triede usilovných včielok vzhľadom k individuálny potrebám dieťaťa na 10 mesiacov. Tento poplatok sa vyberá do 15. septembra na daný školský rok.

Poplatok za pitný režim
Zákonný zástupca prispieva sumou 3 € na 10 mesiacov. Tento poplatok sa vyberá do 15. septembra na daný  školský rok. Deti majú zabezpečené poháre, nádobu na pitný režim. Poverená pracovníčka zapisuje dátum a zaznamenáva vzorku podľa požiadaviek riaditeľky.

Poplatok za pranie
Poplatok sa vyberá polročne po 12 € a zahŕňa pranie posteľných obliečok aj plachiet, ktoré sa perú 2x do mesiaca v práčovni vo Varíne.

Poplatok : úrazové poistenie
Poplatok sa vyberá jednorázovo 1€ na celý rok.

Za úbory bude zodpovedná pani školníčka, ktorá bude prať 1 krát do mesiaca.

Upozornenie 

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia. 

 

Späť